Privathedspolitik

VILKÅR FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER HOS ARU GRUPP AS 

1. BEGREBER OG GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Nærværende vilkår for behandling af personoplysninger hos Aru Grupp AS (i det efterfølgende betegnet Vilkårene) fastlægger reglerne for behandlingen af datasubjektets personoplysninger, herunder hvilke personoplysninger Aru Grupp AS behandler, grundlag, principper og formål for behandlingen af personoplysninger hos Aru Grupp AS, datasubjektets rettigheder og Aru Grupp AS' forpligtelser ved behandlingen af personoplysninger og sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne.
1.2. Den dataansvarlige er Aru Grupp AS, estisk CVR-nummer 10108425, adresse Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa, Estland, e-postadresse: info@arugrupp.ee.
1.3. Datasubjektet er en fysisk person, herunder en fysisk person som repræsentant for en juridisk person, hvis personoplysninger behandles af Aru Grupp AS (i det efterfølgende betegnet Datasubjektet).
1.4. Som personoplysninger anses enhver form for oplysninger on et identificeret eller under identifikation værende Datasubjekt (i det efterfølgende betegnet personoplysninger).
1.5. Som behandling af personoplysninger anses enhver handling udført med Datasubjektets personoplysninger (herunder indsamling, lagring, organisering, opbevaring, ændring, muliggørelse af adgang til, anvendelse, videregivelse, sletning osv. af Datasubjektets personoplysninger).
1.6. Aru Grupp AS kan til behandling af Datasubjektets personoplysninger bemyndige andre personer eller institutioner (i det efterfølgende betegnet Bemyndiget behandler) på den betingelse, at en sådan Bemyndiget behandler og Aru Grupp AS har indgået en kontrakt, ifølge hvilken den Bemyndigede behandler er forpligtet til at holde de behandlede personoplysninger fortrolige og sikre overholdelse af de ved lov givne forpligtelser for Bemyndigede behandlere. Ved Datasubjektets ansøgning herom giver Aru Grupp AS underretning om de Bemyndigede behandleres navne og kontaktoplysninger. På nuværende tidspunkt er de Bemyndigede behandlere angivet i bilag nr. 1 – Aru Grupp AS' Bemyndigede behandlere af kundeoplysninger http://arugrupp.ee/dokumendid.
1.7. Hvor Bemyndigede behandlere eller oplysningerne om disse ændres, opdateres denne liste inden for en rimelig frist, dog ikke senere end 30 dage efter, at oplysningerne er blevet ændret.

2. JURIDISK GRUNDLAG OG FORMÅL FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

2.1. Aru Grupp AS behandler Datasubjektets personoplysninger til følgende formål:
2.1.1. til indgåelse af kontrakt med Datasubjektet (herunder afgivelse af pristilbud);
2.1.2. til opfyldelse af kontrakt indgået med Datasubjektet;
2.1.3. til at tilbyde varer og/eller tjenesteydelser til Datasubjektet;
2.1.4. til udarbejdelse af intern salgsstatistik hos Aru Grupp AS;
2.1.5. til udarbejdelse af undersøgelser om markeds- og forbrugsvaner samt kundetilfredshed;
2.1.6. til administration, fornyelse og forbedring af Aru Grupp AS' hjemmeside;
2.1.7. til at opnå andre formål med den mellem Aru Grupp AS og Datasubjektet indgåede kontrakt, herunder de til udvikling og kvalitetsforbedring af varer og tjenester tilbudt af Aru Grupp AS nødvendige handlinger;
2.1.8. beskyttelse af Aru Grupp AS' værdier;
2.1.9. opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.
2.2. Grundlag for Aru Grupp AS' behandling af Datasubjektets personoplysninger:
2.2.1. kontrakten indgået med Aru Grupp AS – først og fremmest behandlingen af personoplysninger til indgåelse af kontrakt og opfyldelse af kontrakten, herunder udførelse af alle de til indgåelse og opfyldelse af kontrakten nødvendige handlinger;
2.2.2. Datasubjektets accept – først og fremmest af behandling af personoplysninger til udarbejdelse af undersøgelser om markeds- og forbrugsvaner samt kundetilfredshed, ligeledes hvad angår behandling af personoplysninger, hvor personoplysningene ikke behandles på grundlag af kontrakten eller love eller andre retsakter;
2.2.3. Love og andre retsakter – behandling af personoplysninger til opfyldelse af de pligter, som love og andre retsakter pålægger Aru Grupp AS;
2.2.4. Kontrakten med den ansvarlige behandler – behandling af personoplysninger i en situation, hvor den ansvarlige behandler har bemyndiget Aru Grupp AS til at behandle personoplysninger til formål fastlagt af den ansvarlige behandler.
2.3. Aru Grupp AS gør alt, hvad der er os muligt, for snarest muligt at underrette Datasubjektets om alle ved retsakter fastlagte oplysninger om behandlingen af Datasubjektets personoplysninger, herunder de af nærværende Vilkår kommende, og på enhver måde at samarbejde med Datasubjektet til effektiv beskyttelse af alle Datasubjektets rettigheder og interesser. Samtidig forstår Datasubjektet, at ved på eget initiativ at fremsende personoplysninger til Aru Grupp AS (for eksempel via telefon eller e-post) accepterer Datasubjektet behandling af de fremsendte personoplysninger.

3. DE BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGERS INDHOLD

3.1. Aru Grupp AS behandler blandt andet følgende af Datasubjektets personoplysninger:
3.1.1. Oplysninger om Datasubjektet (navn, fødselsdato, køn, nationalitet, kontonummer mm.);
3.1.2. Datasubjektets kontaktoplysninger (herunder adresse, e-postadresse, telefonnummer, faxnummer mm.);
3.1.3. andre personoplysninger, som Datasubjektet har meddelt Aru Grupp AS, herunder personoplysninger om personer knyttet til Datasubjektet.
3.2. Det nøjagtige omfang af de personoplysninger om datasubjektet, som Aru Grupp AS behandler, afhænger af, hvilke personoplysninger Datasubjektet meddeler Aru Grupp AS.
3.3. Datasubjektet er ikke forpligtet til at meddele Aru Grupp AS personoplysninger, som Datasubjektet ikk ønsker at meddele Aru Grupp AS; men Datasubjektet forstår, at ved meddelelse af ukomplette eller utilstrækkelige personoplysninger er det ikke sikkert, at Aru Grupp AS vil være i stand til at tilbyde Datasubjektet varer og/eller yde Datasubjektet tjenester.

4. PERSONOPLYSNINGERNES LAGRING OG OPBEVARING

4.1. Aru Grupp AS lagrer og opbevarer alle de af Datasubjektet meddelte personoplysninger i overensstemmelse med de i nærværende Vilkår og relevante retsakter fastlagte principper og krav.
4.2. Aru Grupp AS garanterer, at alle medarbejdere hos Aru Grupp AS, som på nogen måde kommer i berøring med Datasubjektets personoplysninger, har adgang til Datasubjektets personoplysninger til opfyldelse af de formål, som Aru Grupp AS har fastlagt for behandlingen af personoplysninger, og overholder forpligtelsen til at holde personoplysningerne fortrolige.
4.3. Aru Grupp AS har ret til også at gemme alle anvisninger givet med kommunikationsmidler (for eksempel telefon, e-post), ligeledes andre handlinger, som Datasubjektet har udført, og ved behov anvende disse lagrede oplysninger som bevis for eller til gengivelse af anvisninger eller andre handlinger samt til opfyldelse af andre formål ved den i nærværende Vilkår angivne behandling af personoplysninger.
4.4. Aru Grupp AS opbevarer personoplysninger på længe, som det er nødvendigt til at tilbyde Datasubjektet varer og/eller tjenesteydelser og herefter så længe, som det er nødvendigt til beskyttelse af Aru Grupp AS' rettigheder eller er fastlagt ved lov.
4.5. Aru Grupp AS opbevarer Datasubjektets personoplysninger, som Aru Grupp AS behandler i sin egenskab af bemyndiget behandler, i den med den ansvarlige behandler aftalte periode.

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPERSON

5.1. Aru Grupp AS kan videregive personoplysninger til tredjeperson, herunder til tredjepersoner i andre EU-medlemslande, hvis videregivelsen af personoplysningerne er i overensstemmelse med og nødvendig for, at Aru Grupp AS kan tilbyde Datasubjektet varer og/eller tjenesteydelser, herunder udførelse af alle de til at tilbyde varer og/eller tjenesteydelser nødvendige handlinger, eller opfyldelse af andre forpligtelser, som Aru Grupp AS er pålagt af love og andre retsakter.
5.2. Aru Grupp AS videregiver kun personoplysninger til tredjepersoner i den udstrækning, som er nødvendig til opfyldelse af de af Aru Grupp AS fastlagte formål for behandlingen af personoplysninger. Aru Grupp AS kræver af personer, til hvem personoplysninger videregives eller gøres tilgængelige, opfyldelse af de af Aru Grupp AS fastlagte sikkerheds- og fortrolighedsregler samt sikring af databeskyttelse på et niveau svarende til databehandlingsvirksomhed. 
5.3. Aru Grupp AS kan først og fremmest videregive Datasubjektets personoplysninger til følgende tredjepersoner:
5.3.1. Aru Grupp AS' forretnings- og samarbejdspartnere;
5.3.2. advokater og andre rådgivere, som har med Aru Grupp AS' aktiviteter at gøre;
5.3.3.personer, til hvem Aru Grupp AS har overdraget krav; 
5.3.4. personer, til hvem Aru Grupp AS kan eller er forpligtet til at meddele Datasubjektets personoplysninger til opfyldelse af de forpligtelser, som Aru Grupp AS ved lov har.
5.4. Aru Grupp AS har i overensstemmelse med det i nærværende Vilkår fastlagte offentliggjort en liste over bemyndigede behandlere, som Aru Grupp AS fornyr som i Vilkårene angivet. Ved Datasubjektets ansøgning underretter Aru Grupp AS Datasubjektet om, til hvilke personer Aru Grupp AS har videregivet Datasubjektets personoplysninger.

6. DATASUBJEKTETS RETTIGHEDER

6.1. Datasubjektet har ret til:
6.1.1. at få oplysning om de af Aru Grupp AS behandlede personoplysninger om Datasubjektet og deres behandling, herunder oplysninger om de tredjepersoner, som Aru Grupp AS har videregivet personoplysningerne til;
6.1.2. at kræve ufortøvet rettelse af forkerte personoplysninger angående Datasubjektet, herunder rettelse af mangelfulde personoplysninger;
6.1.3. i de ved retsakter fastlagte tilfælde at kræve ophør af behandlingen af Datasubjektets personoplysninger og sletning af personoplysningerne;
6.1.4. i de ved retsakter fastlagte tilfælde at kræve begrænsning af behandlingen af Datasubjektets personoplysninger eller protestere mod behandlingen af personoplysningerne;
6.1.5. at modtage de personoplysninger angående Datasubjektet, som Datasubjektet har meddelt Aru Grupp AS, i en struktureret, generelt brugbar og maskinlæsbar form samt at videregive disse oplysninger til andre ansvarlige behandlinger uden, at Aru Grupp AS skulle hindre dette;
6.1.6. at til enhver tid forbyde bearbejdelsen af egne oplysninger til undersøgelse af forbrugsvaner eller direkte markedsføring og videregivelse af personoplysningerne til tredjepersoner, som ønsker at anvende dem til undersøgelse af forbrugsvaner eller direkte markedsføring;
6.1.7. at til enhver tid trække sin accept til behandling af sine personoplysninger tilbage, herunder har Datasubjektet kun ret til at tilbagetrække sin accept at behandling af personoplysningerne til markedsføringsmæssige formål. Acceptets tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som har fundet sted inden tilbagetrækningen, ej heller påvirker tilbagetrækningen behandlingen af Datasubjektets personoplysninger for den dels vedkommende, hvor der er lovgrundlag for behandlingen af personoplysninger.
6.2. Aru Grupp AS forpligter sig til i tilfælde af, at Datasubjektets personoplysninger rettes, slettes eller behandling begrænses, ufortøvet herom at underrette tredjepersoner, fra hvem personoplysningerne er modtaget, eller til hvem personoplysningerne er videregivet, hvor det er teknisk muligt og ikke medfører disproportionalt store udgifter.
6.3. Datasubjektet forpligter sig til at fremsende alle anmodninger og krav angående personoplysninger elektronisk og digitalt underskrevet til e-postadressen info@arugrupp.ee eller egenhændigt underskrevet til adressen Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa, Estland.

7. ARU GRUPP AS' FORPLIGTELSER

7.1. Aru Grupp AS er forpligtet til at behandle personoplysninger, herunder indsamle, videregive og opbevare personoplysninger, i overensstemmelse med de i nærværende Vilkår og andre personoplysningers behandling angående forskrifter hos Aru Grupp AS og de i lov om beskyttelse af personoplysninger samt Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og andre relevante retsakter angivne procedurer, formål og vilkår.

8. FORHOLDSREGLER TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

8.1. Aru Grupp AS overholder i sin virksomhed principperne for beskyttelse af personoplysninger og gør alt i sin magt for, at personoplysningernes behandling, herunder personoplysningernes indsamling, videregivelse og opbevaring, sker på en måde, som garanterer personoplysningernes sikkerhed og fortrolighed svarende til personoplysningernes natur, herunder anvender relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at garantere personoplysningernes sikre behandling.
8.2. I tilfælde af, at et databrud i forbindelse med Datasubjektets personoplysninger finder sted, som sandsynligvis kan være til stor fare for Datasubjektets rettigheder og friheder, forpligter Aru Grupp AS sig til uden ubegrundet forsinkelse at underrette datasubjektet om det brud, som har fundet sted med hensyn til personoplysningerne, herunder at beskrive arten af bruddet, mulige konsekvenser af bruddet samt foranstaltninger, som er foretaget til at eliminere bruddet, ligeledes at meddele Datasubjektet kontaktoplysninger til en person, som har relevant viden.

9. BESKYTTELSE AF DATASUBJEKTETS RETTIGHEDER

9.1. Hvis Datasubjektet finder, at Aru Grupp AS ved behandlingen af dettes personoplysninger har krænket dettes rettigheder, har Datasubjektet ret til af Aru Grupp AS at kræve ophør af krænkelsen.
9.2. Ligeledes har Datasubjektet ved krænkelse af sine rettigheder til enhver tid ret til at henvende sig til Datainspektionen (Andmekaitse Inspektsioon, adresse: Tatari 39, 10134 Tallinn, Estland, telefon: +372 627 4135, e-postadresse: info@aki.ee) eller til en kompetent domstol.
9.3. Datasubjektet har ret til med generelle spørgsmål om behandlingen af personoplysninger at henvende sig til Aru Grupp AS  (estisk CVR-nummer 10108425) på telefon +372 329 5640, e-postadresse info@arugrupp.ee eller adressen Rakvere tee 12, Hulja, 45203 Kadrina vald, Lääne-Virumaa, Estland.

10. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Aru Grupp AS har ret til ensidigt at ændre nærværende Vilkår med underretning af Datasubjektet om ændring af vilkårene mindst 30 dage forinden via Aru Grupp AS' hjemmeside http://arugrupp.ee/dokumendid, undtagen i tilfælde af, at Vilkårenes ændring udelukkende skyldes ændring af kravene i relevant lovgivning.