Bestillingsvilkår

1. NETPLATFORMENS  (www.stair24.com) NATUR OG GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. Aru Grupp AS' (estisk CVR-nummer 10108425, adresse Rakvere tee 12, Hulja, 45203 Kadrina vald, Lääne-Virumaa, Estland, i det efterfølgende også Producenten) nærværende bestillingsvilkår (i det efterfølgende Bestillingsvilkårene) gælder i forhold til alle personer (i det efterfølgende også Kunden eller forbrugeren), som anvender netplatformen på adressen www.stair24.com (i det efterfølgende også Netplatformen), bestiller varer fra netplatformen, herunder ved at indgå salgskontrakt på netplatformen til køb af varer.
1.2. STAIR24 er en Netplatform, hvor Producenten sælger trapper og trappedele fremstillet på bestilling i overensstemmelse med de af Kunden gjorte valg og indtastede mål (i det efterfølgende Produktet). 
1.3. Producenten og Kundens gensidige forhold reguleres af de i Bestillingsvilkårene aftalte og hvad angår spørgsmål ikke reguleret i Bestillingsvilkårene blandet andet af gældsretsloven (võlaõigusseadus) og andre love og retsakter gældende i Republikken Estland. 
1.4. På Netplatformen sælges Produkter såvel til fysiske (forbrugere) som til juridiske (erhvervskunder) personer. En Kunde, som er en fysisk person, skal være fyldt 18 år. Med afgivelsen af bestilling bekræfter Kunden at være fyldt 18 år.
1.5. Til bedre og sikrere anvendelse af STAIR24 Netplatformen har Producenten ret til at ændre og supplere nærværende Bestillingsvilkår, prislisten og de tekniske oplysninger. Ændringr og suppleringer af Bestillingsvilkår og prisliste gælder fra samme dag, som de offentliggøres. Hvis Kunden fremsendte sin bestilling inden vilkårenes ændringers ikrafttræden, anvendes til regulering af retsforholdet mellem Kunde og Producent de på fremsendelsestidspunktet gældende Bestillingsvilkår, undtagen når andet er forudsat ved lov eller i Bestillingsvilkårene.
1.6. Hjemmesiden anvender cookies. De anvendte cookies og logninger tjener kun statistiske formål for at optimere hjemmesiden og dennes funktionalitet med Kundens brugsbekvemmelighed for øje. De kan til enhver tid slette disse cookies fra Deres computer. Forskrifterne for anvendelse af cookies findes på: https://www.stair24.ee/cookie-policy.
1.7. De af Kunden videregivne efternavn, fornavn, kontakttelefon, e-postadresse, leveringsadresse og postnummer (i det efterfølgende betegnet personoplysninger) behandles som fortrolige oplysninger, som behandles i overensstemmelse med beskyttelsespolitikken for personoplysninger, som De kan gøre Dem bekendt med her: https://www.stair24.ee/main/privacy-policy.

2. PRODUKTER TIL SALG PÅ NETPLATFORMEN, BESTILLING AF PRODUKTER OG ANNULLERING AF BESTILLING
2.1. På netplatformen sælges trætrapper og -dele fremstillet til Kunden på dennes bestilling, disse er beregnet til hjemmebrug, i opvarmede indre rum, hvor temperaturen ligger i intervallet +10°C til +30°C, og den relative luftfugtighed ligger i intervallet Rh = 25…65%. 
2.2. Produkterne fremstilles på bestilling og er ikke lagerførte. Produktet fremstilles generelt på Producentens adresse på grundlag af Kundens bestilling.
2.3. De på netplatformen gengivne billeder (herunder fotografier, 3-D modelleringer og tegninger) er illustrerende og kan afvige fra det faktiske Produkt. Produkternes beskrivelser er ikke nødvendigvis udtømmende.
2.4. Ved bestilling af produktet skal Kunden gå igennem alle de på hjemmesiden viste blade 1-7 (produktoplysninger) og 8-11 (tjenesteydelser, levering, leveringstidspunkt, betalingsmåde og sammendrag af bestillingsoplysningerne). Udfyldelsen af oplysningsrubrikkerne på bestillingssiden kræver opmærksomhed og fordybelse. Kunden forpligter sig til ved bestillingen at afgive korrekte oplysninger om sin bestilling. Producenten kan ikke kræves til ansvar for ukorrekt eller manglende opfyldelse af en bestilling eller nogen som helst heraf kommende følger, som skyldes ukorrekte oplysninger afgivet af Kunden.
2.5. Umiddelbart efter afgivelse af bestilling på netplatformen modtager Kunden en e-mail fra STAIR24 netplatformen med Kundens bestillingsoplysninger. Kunden forpligter sig til i løbet af én (1) hverdag at erlægge 50% af bestillingens samlede pris som forudbetaling. Hvis bestillingen betales med afbetaling, finder betalingen sted i overensstemmelse med afbetalingskontraktens tidsplan.  NB! Enhver afbetaling er en finansiel forpligtelse. Læs tjenestens vilkår inden indgåelse af en afbetalingskontrakt, ved behov rådfør Dem med en kyndig person.
2.6. Producenten sender i løbet af én (1) hverdag efter opmåling af Produkterne (modtagelse af målene) i overensstemmelse med punkt 3 i Bestillingsvilkårne en e-mail til Kunden med den korrigerede endelige bekræftelse af Bestillingen, som indeholder en målfast tegning af den valgte trappe samt nøjagtige tekniske oplysninger. Hvis trappeopmålingen udføres af en opmåler valgt af Kunden, skal Kunden fremsende de korrekte mål sammen med afgivelsen af bestilling, hvorefter Producenten i løbet af én (1) hverdag efter modtagelse af forudbetaling eller modtagelse via e-post af bekræftelse af Kundens indgåelse af afbetalingskontrakt sender en e-mail til Kunden med den korrigerede endelige bekræftelse af Bestillingen, som indeholder en målfast tegning af den valgte trappe samt nøjagtige tekniske oplysninger. Kunden forpligter sig til at gennemse Bestillingsbekræftelsen og på sin side returnere en bekræftelse af, at det passer, til adressen sales@stair24.com i løbet af én (1) hverdag, således at Producenten kan overholde den lovede tidsplan for leveringen. 
2.7. Den af Producenten på netplatformen lovede pris og leveringstid gælder kun ved opfyldelse af Leveringsvilkårenes punkter 2.5 og 2.6. Med opfyldelse af disse punkter anses en salgsaftale indgået mellem Producent og Kunde i gældsretslovens forstand.
2.8. Producenten har ret til at annullere Kundens bestilling og faktura, hvis:
2.8.1. Der ikke fra Kunden til Producenten er indgået forudbetaling eller bekræftelse af indgåelse af afbetalingskontrakt i løbet af fem (5) dage efter bestillingsafgivelse på Netplatformen;
2.8.2. Kunden trækker sig ud af afbetalingskontrakten; 
2.8.3. Det ved producentens kontrol af oplysningerne i Kundens bestilling viser sig, at det ikke er teknisk muligt at opfylde bestillingen. I så fald returnerer Producenten forudbetalingen til Kunden i løbet af 3 hverdage;
2.8.4. Kunden ikke i løbet af fem (5) dage har bekræftet den af Producenten sendte Bestillingsbekræftelse eller taget kontakt til aftale af nye vilkår. I så fald returnerer Producenten forudbetalingen til Kunden i løbet af femten (15) dage regnet fra Producentens annullering af bestillingen. Af den returnerede forudbetaling har Producenten ret til at fradrage omkostningerne ved udarbejdelse af en målfast tegning af Kundens valgte trappe, som udgør 10% af den samlede pris for bestillingen.
2.9. Efter Kundens bekræftelse af den af Producenten fremsendte Bestillingsbekræftelse og modtagelse af forudbetalingen fra Kunden kan Parterne ikke annullere eller ændre bestillingen. Producenten fremstiller alle bestillinger i overensstemmelse med Kundens ønsker og specifikationer, og alle bestillinger er specialbestillinger. Dermed har Kunden efter indgåelse af Kontrakt ikke ret til at trække sig tilbage.

3. OPMÅLING AF PRODUKTERNE

3.1. Trapperne opmåling udføres af en af Producenten udsendt eller af Kunden valgt professionel bygningstømrer, som ud over nødvendig kunnen og værktøj har fuldstændig viden om de normer og krav (lovgivning), som gælder for trapper (herunder trappedele) dér, hvor objektet befinder sig.
3.2. Når opmålingen udføres af Producentens repræsentant, så er Producenten ansvarlig for opmålingen, og de af objektets karakteristika betingede afvigelser accepteres skriftligt af Kunden ved Bestillingens bekræftelse.  Kunden er ansvarlig for, at trappens mål er i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller for accepten af afvigelser betinget af objektets karakteristika.
3.3. Trappen opmåles og fremstilles svarende til trappeåbningens mindste mål.
3.4. Ved trappens opmåling skal vægge og som minimum det underliggende gulv være færdige i deres endelige mål. Vægge og gulv skal være i lod og vinkler rette.
3.5. Hvor Kunden bestiller opmåling af Producenten, forpligter Kunden sig til at sikre opmåleren adgang til objektet og en farefri arbejdszone. 
3.6. Kunden skal til opmåleren give mindst følgende oplysninger: 
• Konstruktionernes beliggenhed i væggene, på grundlag af hvad opmåleren afgør, om trappen kan fastgøres til væggene, eller trappen projekteres på støttestolper; 
• Beliggenheden af alle ledningsføringer inden for trappens monteringszone;
• Gulvenes endelige højdemål i tilfælde af, at gulvene ikke er færdige på opmålingstidspunktet.
3.7. De ved opmåling af trappen trufne aftaler udformes skriftligt på objektet, og oplysningerne afspejles i Bestillingens bekræftelse, som er grundlag for fremstilling af trappen. De aftalte vilkår kan ikke ændres efter bekræftelsen af bestillingen.

3.8. Hvis design og parametere for produktet endres under oppmålingen av trappene, vil prisen på produktet endres tilsvarende, noe som gjenspeiles i ordrebekreftelsen, og danner grunnlag for produksjon av trappene. Man kan ikke gjøre endringer i de avtalte vilkårene etter å ha bekreftet bestillingen.

3.9. Prisen for trappens opmåling er beregnet således, at objektet måles op ved ét besøg. Hvis det på grund af objektet ikke er muligtat udføre opmålingen på én gang, og endnu et besøg finder sted, faktureres Kunden for det ekstra arbejde.


4. PRODUKTERNES PRISER OG BETALING

4.1. Alle de på Netplatformen angivne produktpriser er i euro og inklusive merværdiafgift.
4.2. Hvis Kunden yderligere har valgt transport, opmåling og/eller montering, så tilføjes de valgte tjenesteydelsers priser til Produktets pris, som beregnes og vises i Kundens indkøbsvogn på netplatformen. 
4.3. Betaling af slutsummen for produktet sker inden varens udlevering til den i bestillingsbekræftelsen angivne betalingsfrist. Ejendomsretten til Produkterne overgår efter den endelige betaling for Produkterne.
4.4. Ved for sen betaling af de kontraktmæssige beløb har Producenten ret til af Kunden at kræve morarenter på tre gange den lovmæssige sats af den ikke betalte sum for hver kalenderdag, betalingsfristen er overskredet, dog ikke mere end 100% af den samlede pris for bestilt Produkt og arbejde.

5. PRODUKTETS LEVERINGSFRIST, TRANSPORTVILKÅR.
5.1. Produktets leveringsfrist afhænger af Produktets art og af, hvor kompliceret det bestilte produkt er. Leveringsfristen vises til Kunden på Netplatformen separat ved sammensætning af hver enkelt bestilling. Leveringsfristen er bindende, når Kunden har overholdt tidsplanen for betaling og bekræftelse af bestillingen.
5.2. Leveringstidspunktet fastlægges med en uges nøjagtighed og angiver den uge, i hvilken Kunden modtager Produktet. Ved bestilling af montering anses leveringstidspunktet for at være den uge, i hvilken Produktets montering udføres. Kunden er forpligtet til at modtage Produktet, når leveringstidspunktet er nået, eller sikre, at Produktet kan modtages.
5.3. Inden for leveringsfristen fremstiller Producenten det af Kunden bestilte Produkt, og udfører afhængigt af de valgte tjenesteydelser transport af Produktet fra Producentens hjemsted til det af Kunden angivne sted eller lastning på Producentens fabrik.
5.4. Til en Kunde, der har bestilt Transport, leveres Produkterne af Producenten selv eller af en af Producenten bestilt fragtmand.
5.5. Senere ændring af det i Bestillingen angivne leveringssted fra Kundens side kan kun ske ved aftale med Producenten og mod ekstra betaling, eftersom det medfører afgivelse af en ny bestilling.
5.6. Alle Produkter, for hvilke Kunden som tillægydelse har bestilt transport, er forsikrede fra overlevering til transportør hos Producenten og til overlevering til Kunden.
5.7. I tilfælde af forsikringsskade under transport reparerer Producenten Produktet, eller – hvor dette ikke er muligt – erstatter Produktet eller beskadigede produktdele med nye. Den ved forsikringsskader opståede forsinkelse anses ikke for kontraktbrud fra Producentens side under forudsætning af, at det reparerede eller erstattede Produkt når Kunden inden for en rimelig frist, regnet fra forsikringsskadens opståen.
5.8. Ligeledes anses overskridelse af leveringsfristen ikke for at være Producentens kontraktbrud, hvor Producentens forsinkelse skyldes tredjepersoner (herunder fragtleverandøren) eller forhindringer, som er udenfor Producentens kontrol, for eksempel naturkatastrofer, eksport- og importforbud og tilsvarende force majeure.
5.9. Fragtmanden overdrager Produktet til Kunden sammen med et fragtdokument. Overleveringen af det bestilte Produkt sker kun mod fremvisning af identifikation til den i bestillingen angivne Kunde. Udlevering af Produktet til tredjeperson sker kun, hvor Kunde og Producent i forvejen skriftligt har aftalt dette. 
5.10. Inden underskrivelse af fragtbladet er Kunden forpligtet til at efterse emballagen og i tilfælde af ydre beskadigelser på fragtmandens eksemplar at angive en bemærkning herom. Kunden er forpligtet til at fotografere Produktet med beskadiget emballage og ufortøvet fremsende fotografierne med forklaring til  e-postadressen sales@stair24.com. 
5.11. Produktet leveres af fragtmanden til den aftalte adresse med aflæsning, men uden at blive båret ind i bygningen (med mindre andet er aftalt). Ved afgivelse af bestilling skal Kunden underrette Producenten om alle særlige krav til og/eller vilkår for transport og aflæsning. Ved behov aftaler Producent og Kunde på forhånd, at Kunden hjælper fragtmanden med aflæsning af Produktet.
5.12. Efter overdragelse af Produktet til Kunden og Kundens underskrivelse af ledsagedokumenterne overgår risikoen for tilfældig ødelæggelse og beskadigelse til Kunden. 
5.13. Kunden forpligter sig til ufortøvet efter modtagelse af Produktet at efterse det og underrette Producenten om synlige skader inden for 15 dage efter modtagelse af Produktet.
5.14. Produkterne skal oplagres og håndteres indendørs og således, at de ikke kan beskadiges mekanisk. 
5.15. Hvis det ikke lykkes fragtmanden at udlevere Produktet til Kunden på grund af Kunden (han kan ikke få forbindelse med Kunden), eller Kunden er skyld i forlænget ventetid på aflæsning, har Producenten ret til at kræve ekstra betaling af Kunden efter de af fragtmanden anvendte ventetidssatser eller ekstra betaling for opbevaring af Produktet i overensstemmelse med punkt 11.5.

6. PRODUKTERNES MONTERING

6.1. Produktet er ikke beregnet til, at Kunden selvstændigt monterer det. Produktet skal monteres enten af en af Producenten udsendt eller af Kunden valgt professionel og erfaren bygningstømrer, som ud over nødvendig kunnen og værktøj har fuldstændig viden om de krav og normer, som gælder for montering af trapper dér, hvor objektet befinder sig.
6.2. I tilfælde af, at Kunden hos Producenten bestiller montering af Produktet, forpligter Kunden sig til at sikre:
• adgang til objektet og parkeringsmulighed for montørens køretøj uden ekstra omkostninger;
• farefri arbejdszone på objektet;
• inden trappens montering skal hele trappeåbningen være fri;
• objektets gulve i arbejdsområdet skal til forebyggelse af skader være dækket af (med mindre afdækningen er bestilt sammen med monteringen). Eventuelle skader på grund af ikke afdækkede gulve er Producenten ikke ansvarlig for.
• på objektet skal der være tilstrækkeligt med plads til værktøj og trappedeles opbevaring (områdets størrelse aftales i forbindelse med opmålingen).
6.3. Hvis Kunden har valgt egen montering, så sørger Kunden selv for efterfølgende bortskafning af emballagen. 
6.4. Kunden er bekendt med, at færdige vægge i begrænset grad kan få skader ved trappens montering. Reparation af sådanne skader er ikke en del af monteringen. 
6.5. Opgaver, som ikke er anført i bekræftelsen af bestillingen, hører ikke til trappemonteringens standardpakke. Herunder udføres følgende arbejde ikke: 
• afdækning af trappetrin;
• frilægning af arbejdsområdet og afdækning af gulvene;
• listeafdækning af etageadskillelsens kant; 
• dækning af forbindelsen mellem sidste trin og gulvet;
• fjernelse eller montering af forskellige lister.
6.6. Ved trappens montering forbliver der et ca. 3 mm gab mellem væg og trappekonstruktion. Hvis trappeåbningen ikke er retvinklet, eller hvis væggene er skæve, kan det faktiske gab afvige fra det planlagte.
6.7. Hvis en trappe efter Kundens ønske monteres i uopvarmet og/eller meget fugtigt rum (Rh over 65 %, temperatur under +10°C) eller i rum, hvor der senere finder fugtighedsskabende byggearbejde sted, så angives dette i modtagelsesdokumentet, og produktets garanti ophører.
6.8. Prisen for trappens montering er beregnet således, at arbejdet udføres over én monteringsomgang. Hvis det på grund af objektet ikke er muligt at gøre arbejdet færdig over én omgang og en yderligere monteringsgang finder sted, så faktureres Kunden for det ekstra arbejde (med timepris som grundlag).
6.9 Hvis kunden under monteringen opdager mangler og/eller defekter ved emballerede produkter, som var uden udvortes synlige beskadigelser (dvs som det ikke var muligt at opdage ved overdragelsen af de emballerede Produkter), forpligter Kunden sig til at fiksere problemet og bevise det med fotos umiddelbart efter, at Produkterne er taget ud af emballagen, og inden montering af Produkterne.
6.10. Det udførte arbejde modtages af Kunden eller dennes repræsentant, hvortil arbejdets modtagelsesdokument underskrives. Hvis Kunden eller dennes repræsentant ikke er til stede ved afslutningen af arbejdet, anses objektet for modtaget. Senere indvendinger angående mekaniske beskadigelser af Produktet eller objektet accepteres ikke.
6.11. I tilfælde af mangler noteres dette i modtagelsesdokumentet, og Producenten korrigerer manglerne inden for en rimelig tid.

7. VURDERING AF PRODUKTETS KVALITET, TILLADTE TOLERANCER
7.1. Trappens funktionalitet kontrolleres ved at gå op og ned ad trappen langs ganglinien.
7.2. Den synlige kvalitet af trappens dele vurderes visuelt på 2 meters afstand.
7.3. Kvaliteten vurderes ved belysning af en 60 W glødelampe uden reflektor.
7.4. De til fastgørelse af trappen udførte skruehuller er ikke standardiserede og afhænger af objektets muligheder.
7.5. Hvis der under trappen findes varme- eller fugtkilder, så er Producenten ikke ansvarlig for beskadigelser fra trappens trædeles arbejde.
7.6. Tilladte afvigelser:

• naturtræs farvetone kan ændre sig med tiden;

• nogen variation i farvetonen på bejdsede eller lakerede dele, som skyldes træets tekstur;
• i løbet af monteringen udførte finishreparationer, i glansen kan der forekomme nogen afvigelse i forhold til fabrikkens finish. Resultatet bedømmes visuelt på 2 meters afstand;
• strukturforskelle betinget af naturligt træs karakter og smårevner på grund af ændringer i rummets luftfugtighed samt en beskeden lyd, når trin betrædes;
• smårevner betinget af naturligt træs karakter på trappedele bredere end 400 mm (trappens reposer).

7.7. Revner i trædele af eg og ask med en længde på 30 mm og en dybde på indtil 3 mm.

7.8. Tilladte tolerancer:

Trappedel/ afvigelsestypeTilladt afvigelse

Trinnets bredde

     ±3 mm

Trinnets højde generelt

     ±2 mm

Første trins højde

     ± 15 mm

Sidste trins højde

     +5 mm
     -10 mm

Hældning i trinnets længderetning

     5%

Hældning målt i ganglinien

     2 mm

Overfladens afvigelse (ujævnhed) ved en målelængde på op til 1000 mm

     3mm


8. MEDDELELSE OM PRODUKTETS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE MED KONTRAKTVILKÅRENE OG RETTEN TIL AT KLAGE
8.1. Træ er et naturmateriale, som kan have forskellige mønstre/teksturer og farvevariationer. Producenten kan ikke garantere, at ét Produkt er 100% magen til et andet.
8.2. Producenten er ansvarlig for Produkternes uoverensstemmelse med kontraktvilkårene, såfremt uoverensstemmelsen var til stede, da risikoen for tilfældig ødelæggelse og beskadigelse overgik til Kunden.
8.3. En forbrugerkunde har i tilfælde af, at Produktet ikke svarer til kontraktvilkårene, ret til at klage til Producenten inden for to (2) år fra modtagelsen af monteringsarbejdet, men ikke senere end femten (15) dage fra opdagelsen af manglen ved Produktet. 
8.4. Der kan klages over Produktets konstruktions-, fremstillings- og materialefejl.
8.5. Klagefristen regnes fra Produktets udlevering til Kunden.
8.6. Grundlag for klage er endelig bekræftelse af Bestilling af Produktet.
8.7. En klage skal fremsendes skriftligt til e-postadressen sales@stair24.com.
8.8. Klagen skal udfærdiges på en klageblanket med sprogvalg svarende til det, som blev anvendt til bekræftelse af bestillingen af det produkt, klagen gælder. 
8.9. Producenten har ikke ansvar for sådanne mangler ved Produktet:
8.9.1. som skyldes, at Kunden uforvarende eller med vilje har beskadiget Produktet;
8.9.2. som skyldes, at Produktets brugsanvisning ikke er blevet overholdt; eller for mangler, som skyldes uhensigtsmæssig anvendelse af Produktet;
8.9.3. Normalt fysisk slid på Produktet som følge af almindelig brug.

9. PRODUCENTENS GARANTI (GARANTIVILKÅR)
9.1. Grundlaget for overensstemmelsesgarantien er kontakten mellem Producent og Kunde (Bestillingens bekræftelse). Garantien dækker ikke personer ikke angivet i kontrakten eller på et andet sted, end levering ifølge kontrakten fandt sted. 
9.2. Reparationsarbejder udført i løbet af Garantiperioden forlænger ikke den oprindeligt givne garantiperiode. For et Produkt erstattet eller repareret indenfor Garantiperioden fortsætter garantiens gyldighed på grundlag af den oprindelige kontrakt.
9.3. Garantiperioden begynder fra overleveringen af Produktet til Kunden, eller hvis kontrakten er inklusive montering, da fra modtagelsen af monteringsarbejdet, og dens varighed er to (2) år .
9.4. Garantien gælder, når Produktet er blevet monteret af en professionel bygningstømrer ved brug af arbejdsmetoder og værktøj, som forudses anvendte til montering af et sådant produkt ifølge god byggeskik eller gældende normer og krav.
9.5. Hvis Produktet ikke svarer til kravene, eller der opdages mangler ved produktet, skal Kunden fremsende en skriftlig klage indenfor to (2) år, senest femten (15) dage efter, at manglen blev opdaget.  
9.6. Garantien dækker ikke:
9.6.1. når Produktets mangler ligger inden for tilladte tolerancer;
9.6.2. når Produktet er blevet anvendt i uopvarmede rum eller i rum, hvor temperaturen ikke hele tiden holder sig inden for intervallet +10…+30°C;
9.6.3. Produktet er anvendt i ikke-beboelsesrum (dvs. bygninger med større brugsbelastning end almindelige husholdninger);
9.6.4. Producenten ikke er blevet underrettet om manglen inden for femten (15) dage efter opdagelsen af fejlen;
9.6.5. mangler, som skyldes uforvarende eller bevidst beskadigelse af Produktet efter Kundens modtagelse af Produktet;
9.6.6. for mangler, som skyldes manglende overholdelse af Produktets brugs- og vedligeholdelsesvejledning, eller som er opstået som følge af, at produktet blev anvendt til noget, som det ikke er beregnet til;
9.6.7. Produktets normale fysiske slid ved almindelig brug;
9.6.8. Produktet er monteret i et rum, hvor omgivelserne i kortere eller længere tid har været enten for fugtige (træets fugtindhold stiger over 16%) eller for tørre (træets fugtindhold falder under 8%); 
9.6.9. Produktet eller en del heraf er efter overleveringen til Kunden blevet udsat for fysisk ydre påvirkning (slag, tryk, støttekonstruktionernes forskydning, vibration eller tilsvarende);
9.6.10. skader på grund af, at træet arbejder (revner, synlig teksturændring), når der under trappen er anbragt varme- eller fugtighedskilder (for eksempel gulvvarme, luftbefugter eller tilsvarende);
9.6.11. mangler forårsaget af Produkternes opbevaring eller anvendelse i dertil ikke passende omgivelser (vand, temperatur, høj luftfugtighed, støv, tilfældige slag, mekaniske påvirkninger, uens solstråling på delene);
9.6.12. mangler forbundet med monteringen, hvor Produktet ikke er blevet monteret af Producenten eller dennes repræsentant.

9.7. Det reklamerede produkt eller den reklamerede del er blevet bearbejdet på en upassende måde, for eksempel rengjort med et ætsende middel, eller der er brugt tape, som har efterladt spor på overfladen, overfladen er slebet, fræset eller tilsvarende.

9.8. Kundens klage løses ikke under garantien, hvis Producenten påviser, at manglerne ved Produktet skyldes Kunden.

9.9. Den/de af Aru Grupp AS udstedte bekræftelse eller fakturaer er ikke blevet betalt i fuld udstrækning.

9.10. Producenten er forpligtet til ved Kundens krav at udføre en ekspertundersøgelse til at opklare årsagerne til den foreliggende mangel eller ved behov bestille en uafhængig ekspert – generelt udføres ekspertundersøgelsen af Producenten eller en af Producenten valgt ekspert. Hvis det ved ekspertundersøgelsen viser sig, at Produktet er i orden, eller manglen ikke henhører under garantien, betaler Kunden omkostningerne ved ekspertundersøgelsen.
9.11. Kunden betaler omkostningerne ved en ubegrundet garantiklage (herunder i tilfælde, hvor manglen ikke skyldes Producenten, eller Produktets garantivilkår ikke er blevet overholdt). I så tilfælde har Producenten ret til at fakturere Kunden for eget eller af tredjepart udført arbejde efter gældende prisliste hos den, som udførte arbejdet.
9.12. Hvis det drejer sig om en garantibegivenhed, og reparation af Produktet viser sig umulig, eller det ikke fremstilles mere, forbeholder Producenten sig retten til at erstatte Produktet med et ligeværdigt.

10. PRODUCENTENS OG KUNDENS ANSVAR
10.1. Hvis Producenten ved sin handling eller passivitet forårsager Kunden skade, begrænses Producentens ansvar for den direkte skade påført Kunden til et beløb svarende til Kontraktens pris. 
10.2. Hvor Producenten er skyld i forsinket levering, har Kunden ret til at kræve bøder op til tre gange den ved lov fastlagte morarente af Kontraktens pris for hver dags forsinkelse.
10.3. Producentens ansvar ved uoverensstemmelser ved Produkter og udført arbejde gælder kun reparation eller erstatning af mangelfulde Produkter og udført arbejde. Under ingen omstændigheder er Producenten ansvarlig for nogen form for udgifter eller skader (herunder udgift eller skade påført tredjeperson), som er en følge af reparation eller erstatning af defekt Produkt eller udført arbejde. Ved kontraktbrud kompenseres ikke indirekte tab (herunder manglende indkomst) eller ikke-materiel skade, som Parterne kan lide. 
10.4. Parterne er fri for ansvar, når force majeure gør opfyldelse af Kontrakten umulig. Ved forekomst af force majeure er den part, som bliver vidende herom, forpligtet til straks at underrette den anden part herom. Opfyldelsen af kontrakten udsættes så længe, som force majeure-situationen varer. Hvis force majeure-situationen for en af Parterne gælder i mere end 90 dage, så har begge parter ret til at opsige kontrakten uden nogen forpligtelser overfor den anden Part.
10.5. I tilfælde af, at Kunden ikke modtager Produktet inden for den i Bestillingens bekræftelse angivne frist, har Producenten ret til af Kunden at opkræve betaling for opbevaring af Produktet på Producentens lager til en pris af 0,5% af Produktets pris pr. dag. 
10.6. I tilfælde af, at Kunden ikke betaler den endelige sum for Produktet til den frist, som er angivet i Bestillingens bekræftelse, har Producenten ret til femten (15) kalenderdage efter betalingsfristen ekstraordinært at trække sig tilbage fra Kontrakten. Ved ekstraordinær tilbagetrækning fra Kontrakten i det her beskrevne tilfælde forbliver den af Kunden erlagte forudbetaling hos Producenten som bøde, og Producenten har yderligere ret til efter at have trukket sig tilbage fra kontrakten at sælge det af Kunden bestilte Produkt uden at få Kundens accept heraf. Hvis omkostningerne ved at sælge Produktet overstiger den i nærværende punkt nævnte bøde, har Producenten yderligere ret til af Kunden at kræve dækning af de ved salget opståede omkostninger.
10.7. Hvis det af Producenten uafhængige årsager ikke lykkes at overdrage Produktet til Kunden i løbet af seks (6) måneder regnet fra leveringsfristen, har Producenten ret til ekstraordinært at trække sig tilbage fra Kontrakten. Ved ekstraordinær tilbagetrækning fra Kontrakten i det her beskrevne tilfælde forbliver den af Kunden erlagte forudbetaling hos Producenten som bøde, og Producenten har yderligere ret til efter at have trukket sig tilbage fra kontrakten at sælge det af Kunden bestilte Produkt uden at få Kundens accept heraf. Hvis omkostningerne ved at sælge Produktet overstiger den i nærværende punkt nævnte bøde, har Producenten yderligere ret til af Kunden at kræve dækning af de ved salget opståede omkostninger. Den del af købsprisen, som overstiger bøden, returneres til Kunden.
10.8. Producenten har ret til at modregne morarenter, opbevaringsbetaling og skadeskompensation i de af Kunden betalte beløb.

11. LØSNING AF TVISTER
11.1. Hvis Kunden har indvendinger i forhold til Produktet eller tjenesteydelser, skal de sendes til e-postadressen sales@stair24.com, eller der kan ringes til telefon: +372 3295 714.
11.2. Hvis Kunden og Producenten ikke kan løse tvisten ved forlig, kan Kunden henvende sig til Forbrugertvistkommissionen (Tarbijavaidluste komisjon) https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile eller til Viru Amtsret (Viru Maakohus). Tvisterne løses på grundlag af de i Estland gældende retsakter.

12. BESTILLINGSVILKÅRENES FORPLIGTELSE OG GYLDIGHED
12.1. Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med bestillingsvilkårene inden handlens indgåelse.
12.2. Ved afgivelsen af sin Bestilling bekræfter Kunden ved sit tjekmærke i rubrikken „Jeg accepterer Bestillingsvilkårene at have gjort sig bekendt med Bestillingsvilkårene, at have forstået indholdet, at acceptere vilkårene og at på disse vilkår ønske at indgå kontrakt med Producenten.
12.3. Ved uoverensstemmelse mellem Vilkårene og bestemmelser i andre aftaler har de andre aftaler fortrin.

Nærværende bestillingsvilkår gælder fra 28.04.2021